รวม วิธี Reset Toner,Reset Drum เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother

Last updated: 7 ก.พ. 2563  |  102437 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวม วิธี Reset Toner,Reset Drum เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother

รุ่นเครื่องวิธี รีเซ็ทโทนเนอร์ Reset Tonerวิธี รีเซ็มดรัม Reset Drum
DCP-7010ยังไม่มีข้อมูล
  1. เปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Option
  4. หน้าจอขึ้นว่า change drum
  5. ตอบตกลง
  6. ปิดฝาหน้าเครื่อง

DCP-7055
  1. กดปุ่ม Menu
  2. กดปุ่ม ^ เพื่อเลือก 1. General Setup
  3. จากนั้นกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่ม ^ เพื่อเลือก 4. Replace Tner
  5. จากนั้นกดปุ่ม OK
  6. กดปุ่ม ^ เพื่อเลือก Continue
  7. กดปุ่ม OK

ยังไม่มีข้อมูล
DCP-7060P
  1. ปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม go ค้าง แล้วเปิดเครื่อง  กด ค้างจนไฟทุกดวงขั้น แล้ว
      ไฟ Ready ดับ

  4. เมื่อไฟ ready ดับ ปล่อยปุ่ม Go ไฟทุกดวงจะดับ
  5. กดปุ่ม go 2ครั้ง (ไฟ  toner , drum , error จะติด)
  6. กดปุ่ม go 7 ครั้ง ไฟทุกดวงจะดับ  แล้วไฟ Error จะติด
  7. ปิดฝาหน้าเครื่อง ไฟ error จะหายไป ไฟ ready กระพริบ
  8. รอจนไฟ ready ไม่กระพริบ และ ไฟ toner หายไป

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้า
  3. กด Clear หรือ Clear/ Back บนแผง ปุ่มกด
  4. ถ้าเครื่องมีปุ่มตัวเลข ให้กด1  ถ้าไม่มี ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น เลือก
      Reset drum

  5. ปิดฝาหน้าเครื่อง
Fax-2820  1. เปิดฝาหน้า
  2. กด option แล้ว กด 1 กด 0
  3. ปิดฝาหน้า ถ้าไม่ได้ ข้อ2. เปลี่ยนเป็น กด Option แล้วกด *00
      แทน

  1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กทุกชนิดออก รอสักครู่ ให้เครื่องเย็น
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง ถอดโทนเนอร์และดรัมออกมา
  3. ถอดตลับหมึกโทนเนอร์ ออกจากดรัม     
  4. ใส่ตลับโทนเนอร์กลับเข้าไปในดรัม ตัวล็อกจะล็อกเอง
  5. ใส่ตลับกลับเข้าไปในเครื่องจนได้ยินเสียงคลิ๊ก
  6. เปิดเครื่อง
  7. กด option แล้วกด 1

FAX-2840
FAX-2940
MFC-7240

  1. กด menu
  2. กด 1
  3. กด 7
  4. ปุ่ม ขึ้นลง เลือก continue  แล้วกด OK
  5. กดปุ่ม Stop/Exit

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม Clear 
  3. กด 1
  4. หน้าจอโชว์ Accept ปิดฝาหน้าเครื่อง
HL-2130  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ ขณะเดียวกันให้เปิดเครื่องพิมพ์ ไฟจะติด
      3ดวง แล้วจึงปล่อยปุ่ม Go

  4. พอปล่อย ปุ่ม Go แล้ว ไฟที่ติด 3 ดวงจะหายไป
  5. กดปุ่ม Go 2 ครั้ง รอสักพัก ไฟ 3 ดวงจะติดขึ้นมาอีกครั้ง
  6. กดปุ่ม Go 5 ครั้ง รอจนไฟที่ Error กระพริบ
  7. ปิดฝาหน้าเครื่อง รอเครื่องทำงาน ไฟจะขึ้นที่ปุ่ม Ready

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ จนไฟติดทุกดวง แล้วจึงปล่อยปุ่ม Go
  4. ปิดฝาหน้าเครื่อง รอเครื่องทำงาน ไฟจะขึ้นที่ปุ่ม Ready
HL-2140
  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. ปิดเครื่องพิมพ์
  4. กดปุ่ม Go ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  5. ปล่อยปุ่ม Go
  6. กดปุ่ม Go 2 ครั้ง แล้วรอสักครู่
  7. กดปุ่ม Go 5ครั้ง
  8. ปิดฝาหน้าเครื่อง รอเครื่องทำงาน

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ประมาณ 4วินาที จนกว่าไฟจะขึ้นทุกดวง แล้วจึง
      ปล่อยปุ่ม Go

  4. ปิดฝาหน้า
HL-2170
  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. ปิดเครื่องพิมพ์
  4. กดปุ่ม Go ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  5. ปล่อยปุ่ม Go
  6. กดปุ่ม Go 2 ครั้ง แล้วรอสักครู่
  7. กดปุ่ม Go 5ครั้ง
  8. ปิดฝาหน้าเครื่อง รอเครื่องทำงาน

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ประมาณ 4วินาที จนกว่าไฟจะขึ้นทุกดวง แล้วจึง
      ปล่อยปุ่ม Go

  4. ปิดฝาหน้า
HL-2240
HL-2255
  1. ปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาหน้า
  3. กดปุ่ม Go ค้าง แล้วเปิดเครื่อง
  4. ไฟจะติด 3 ดวง ปล่อยปุ่ม
  5. กด ปุ่ม Go 2 ครั้ง ไฟทั้งหมดจะดับ
  6. กด ปุ่ม Go  5 ครั้ง
  7. จะขึ้นไฟสีแดง
  8. ปิดฝาหน้า เครื่องจะทำงาน และใช้งานได้ปกติ

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. ปิดเครื่อง (สวิตปิดเปิด)
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง (สวิตปิดเปิด) รอจนไฟขึ้น 3ปุ่ม
      (toner, drum,error) แล้วปล่อยปุ่ม Go

  4. กดปุ่ม Go ค้างจนไฟ Error ขึ้นแล้วปล่อยปุ่ม Go
  5. กดปุ่ม Go ค้างจนไฟขึ้น 4ปุ่ม (toner,drum,error,ready) แล้ว
      ปล่อยปุ่ม GO

  6. ปิดฝาหน้าเครื่อง
  7. กดปุ่ม Go 3 ครั้ง เครื่องจะพิมพ์ Drum report 

MFC-7360
MFC-7340

  1. เปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Clear
  4. กด *00 แล้วกด OK
  5. ปิดฝาหน้าเครื่องถ้ากด *00 แล้วไม่ได้ ให้ลอง *12 แทน

  1. เปิดเครื่อง
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Clear
  4. กด 1
  5. ปิดฝาหน้าเครื่อง 
 MFP-4750 ยังไม่มีข้อมูล
  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Clear หรือ Clear/Back ที่แผงปุ่มกด
  4. ถ้าเครื่องมีปุ่มหมายเลข ให้กด 1 ถ้าไม่มี ให้กดลูกศรขึ้น เลือก
      reset drum cunter

  5. เมื่อหน้าจอขึ้น Accepted ปิดฝาหน้าเครื่อง

MFP-7860  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม Clear
  3. กด *00 แล้วกด ok
  4. ปิดฝาหน้าเครื่อง

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Clear หรือ Clear/Back ที่แผงปุ่มกด
  4. ถ้าเครื่องมีปุ่มหมายเลข ให้กด 1 ถ้าไม่มี ให้กดลูกศรขึ้น เลือก reset drum cunter
  5. เมื่อหน้าจอขึ้น Accepted ปิดฝาหน้าเครื่อง

DCP-8110DN
 MFC-8510DN
MFC-8520DN
 ยังไม่มีข้อมูล
  1.เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะเปิดอยู่
  2.เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3.เอาตลับหมึกพร้อมดรัมออกมาจากเครื่อง
  4. ใส่กลับเข้าไป ช้า ๆ แต่ให้แน่ใจว่าแน่น เข้าที่
  5. กดปุ่ม Clear แล้วกด 1 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนดรัม
  6. ปิดฝาหน้าเครื่อง

MFC-7420
  1.เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2.กด option
  3.กด start
  4.กด 10
  5.เครื่องจะโชว์ Accepted
  6. ปิดฝาหน้าเครื่อง

  1.เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2.กดปุ่ม option
  3.กด 1
  4.ปิดฝาหน้าเครื่อง


MFC-L2700
  1. กดปุ่ม Menu
  2. เลือก 1. General Setup
  3. จากนั้นกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่ม ^ เพื่อเลือก 9. Replace Tner
  5. จากนั้นกดปุ่ม OK
  6. กดปุ่ม ^ เพื่อเลือก Continue
  7. กดปุ่ม OK

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กด ok ค้าง จนหน้าจอขึ้น replacedrum
  3. กด 1 เพื่อ reset drum
  4.  ปิดฝาหน้าเครื่อง
HL-5250ยังไม่มีข้อมูล 
  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. ถอดหมึกกับดรัม ออกมา
  3. กดปุ่ม Go จนไฟที่เครื่องกลายเป็นสีเหลือง แล้วปล่อยปุ่ม Go
  4. ใส่หมึกกับดรัมเข้าไป
  5. ปิดฝาหน้าเครื่อง

HL-5380
  1.ปิดเครื่อง
  2.เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3.กดปุ่น go ค้างพร้อมกับเปิดเครื่องจนกว่าหน้าจอจะขึ้น User
     Mode

  4.ปล่อยปุ่ม go
  5.กดปุ่ม go 2 ครั้งติดกัน
  6.กดปุ่ม go 5ครั้งติดกัน
  7.ปิดฝาหน้าเครื่อง

 ยังไม่มีข้อมูล
TN1000 TN1050
HL1110 MFC1810 DCP1510

  1. กดปุ่ม MENU
  2. กดปุ่ม ลูกศรลง จนหน้าจอขึ้น "info"
  3. กดปุ่ม OK
  4. กดปุ่ม ลูกศรลง จนหน้าจอขึ้น "reset drum"
  5. กดปุ่ม OK ค้าง จนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า "RESET" จึงปล่อยปุ่ม
  6. กดปุ่ม Start
  7. กดปุ่ม ลูกศรขึ้น จนหน้าจอขึ้น "10"
  8. กดปุ่ม OK หน้าจอจะขึ้น "Accepted"
  9. กดปุ่ม Stop หน้าจอจะขึ้น Main Menu

ยังไม่มีข้อมูล 
HL-3170 HL-3140
TN-261
  1. ดูว่าเครื่องเปิดไฟ อยู่
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง (เปิดเหมือนจะใส่หมึก)
  3. กดปุ่ม Secure และ Cancle  พร้อมกัน
  4. กดปุ่มลูกศร เลือก สีที่ต้องการ reset กด ok
  5. จอขึ้น Accept
  6. ปิดฝาหน้าเครื่อง

  1. กดปุ่ม Go ค้างแล้วกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น เพื่อเข้าเมนู แล้วปล่อย
  2. กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Drum Unit แล้วกด OK
  3.  กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือกสีดรัมที่ต้องการ Reset แล้ว
       กด OK

  4. กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเพื่อ Reset  ดรัม

HL-5440dn
HL-5450  TN-3350

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. ปิดสวิตเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go หรือ ปุ่ม start ค้างเอาไว้ พร้อมกับกดสวิตเปิดเครื่อง
      รอจนไฟติดทุกดวง

  4. ปล่อยปุ่ม Go
  5. กดปุ่ม Go 2 ทีติดกัน6. ไฟจะติดทุกดวง
  6. ไฟจะติดทุกดวง
  7. กดปุ่ม Go ติดกัน 5 ครั้ง สำหรับ TN3310 (6ครั้ง สำหรับ
      TN334)

  8. ไฟที่ปุ่มโทนเนอร์จะดับ (ไฟ error อาจจะกระพริบ) ไฟ paper จะ
      ติดหรือกระพริบ

  9. ปิดฝาหน้าเครื่อง  ไฟ ready ติดปกติ

ยังไม่มีข้อมูล 
HL-L2360
  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. ปิดสวิตเครื่องปริ้นเตอร์
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ แล้วเปิดสวิตเครื่องปริ้นเตอร์ หลังจากนั้น 3
      วินาที ปล่อยปุ่ม Go

  4. USER MODE จะปรากฏขึ้นหน้าจอ
  5. กดปุ่ม Go  9 ครั้ง
  6. ปุ่ม wifi จะมีไฟกระพริบ 1ครั้ง
  7. กดปุ่ม Go 5 ครั้ง
  8. ปิดฝาหน้าเครื่อง

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม OK ค้างไว้ 2วินาที จนจอขึ้น DRUM UNIT กด Ok
  3. กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น จนเจอคำว่า Reset กด OK
  4. ปิดฝาหน้าเครื่อง
DCP-9020CDW
MFC-9130CW
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

  1.หน้าเครื่องฟ้อง Replace Toner ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ให้กด
     ปุ่ม Cancel (X) เพื่อเข้าสู่หน้าจอปกติ

  2.กดปุ่ม Fax เพื่อให้ไฟที่หน้าจอเครื่องพิมพ์ติด จะมองเห็นตัวเลข
     จากนั้น หาเครื่องหมายดอกจัน ( * ) แล้วจำตำแหน่งไว้หรือเอา
     ปากกาวงกลมรอบตำแหน่งนั้นไว้ เพราะถ้าไฟที่หน้าจอดับลงปุ่มนี้
     จะมองไม่เห็น

  3.กดปุ่ม Home เพื่อกลับไปที่เมนูหลัก
  4.เปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ออก
  5.กดปุ่ม ดอกจัน (* ) ค้างไว้ 5 วินาที
  6.เมนูการตั้งค่าะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD K.TNR-H K.TNR-S
     Y.TNR-H Y.TNR-S M.TNR-H M.TNR-S C.TNR-H C.TNR-S

  7.เลื่อนเมนูเพื่อเลือกสีที่จะ Reset
  8.แล้วกด ” OK”

ยังไม่มีข้อมูล 
HL-3140CW
HL-3150CDN
HL-3150CDW
HL-3170CDW

  1.เปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ออก
  2.กดปุ่ม Secure and Cancel
  3.เมนูการตั้งค่าปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD •K.TNR-H  K.TNR-S
     Y.TNR-H Y.TNR-S M.TNR-H M.TNR-S C.TNR-H C.TNR-S

  4.เลื่อนเมนูเพื่อเลือกสีที่จะ Reset ใช้เครื่องหมาย ” + ” และ ” – ”
     ปุ่มเลือกหมึกที่คุณต้องการ

  5.แล้วกด OK หน้าจอขึ้น”Accepted และกดปุ่ม “OK” อีกครั้งเพื่อ
     รีเซ็ตหมึก

  6.ปิดฝา เครื่องพร้อมใช้งาน

ยังไม่มีข้อมูล 
DCP-7030ยังไม่มีข้อมูล

 

  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม clear/bac
  3. กดลูกศร ขึ้นหรือลง เลือก reset drum
  4. จอขึ้น accept
  5. ปิดฝาหน้าเครื่อง

HL-2365DW
  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. ปิดสวิตเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างแล้วเปิดสวิตเครื่องแล้วปล่อยปุ่ม Go
  4. กดปุ่ม Go 9ครั้ง
  5. ไฟที่ปุ่มwifi จะกระพริบ1 ครั้ง
  6. กดปุ่ม Go 5 ครั้ง
  7. ปิดฝาหน้าเครื่อง

ยังไม่มีข้อมูล 
MFC-9320CW
  1. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม Clear/Back. หน้าจอขึ้น. TNR “toner reset menu”
  3. กดปุ่มลูกศรขึ้นลง.เพื่อเลือก รีเซ็ต. B= ดำ C = ฟ้า M= แดง Y=
      เหลือง

  4. หมึก standard เลือก S
  5. ใช้ปุ่มตัวเลข กด #1
  6.  กดปุ่ม Clear /Back. แล้วปิดฝาหน้าเครื่อง

ยังไม่มีข้อมูล 
HL-2250
  1. ปิดเครื่องปริ้นเตอร์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ ขณะเปิดเครื่องปริ้นเตอร์
  4. ไฟที่ Toner Drum Error ติด Ready ดับอยู่ ให้ปล่อยปุ่ม Go ไฟ
      จะดับทุกปุ่ม

  5. กดปุ่ม Go 2 ครั้ง ไฟที่ปุ่ม Toner Drum Error Ready จะติดทุก
      ดวง

  6. ถ้าใช้ TN2210 ให้กดปุ่ม Go 6 ครั้ง
      ถ้าใช้ TN2220 ให้กดปุ่ม Go 7 ครั้ง
  7. ไฟ Error จะกระพริบ ให้ปิดฝาหน้าเครื่อง

  1. เปิดเครื่องปริ้นเตอร์
  2. เปิดฝาหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม Go ค้างไว้ประมาณ 4วินาที จนกว่าไฟติดทั้ง4ดวง แล้ว
      ปล่อยปุ่ม Go

  4. ปิดฝาหน้าเครื่อง
MFC-1810
MFC-1910

  1. กดปุ่ม MENU
  2. กดปุ่มลูกศร ชี้ลง ไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า reset
  3. กดปุ่ม OK
  4. กดปุ่มลูกศรชี้ลง ไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจอจะขึ้นว่า Reset Drum
  5. กดปุ่ม OK ค้างจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า Reset
  6. กด * 1 1
  7. หน้าจอจะขึ้นคำว่า Accepted
  8. ปิดไฟเครื่องปริ้นเตอร์
  9.เปิดไฟเครื่องปริ้นเตอร์

 ยังไม่มีข้อมูล
HL-2370dw
L2350DW

  1. สถานะเครื่องเปิดอยู่ เปิดฝาหน้าเครื่อง
  2. กดปุ่ม Back พร้อมกับ ปุ่ม GO (ต้องกดพร้อมกัน)
  3. กดปุ่ม Back 1 ครั้ง
  4. กดปุ่มขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก TNR-HC
  5. กดปุ่ม OK
  6. กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Accepted
  7. ปิดฝาหน้าเครื่อง

 ยังไม่มีข้อมูล
drum xerox doc M115w ยังไม่มีข้อมูล
  1. กดปุ่ม Menu
  2. กดปุม ขึ้น หรือ ลง หาคำว่า Machine Info กด OK
  3. กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง หาคำว่า Reset Drum กด OK
  4. กดปุ่ม ขึ้น เพื่อเลือก Reset หน้าจอจะขึ้น Accept
  5. กดปุ่ม Stop/Exit

DCP-L3551CDW

  1.เปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ (เพื่อเข้าถึงตลับหมึก)
  2.เมื่อฝาครอบเปิดอยู่ให้กดปุ่ม Clear และ Stop / Exit พร้อมกัน
     อาจต้องใช้ความพยายามหลายครั้งเพื่อให้สิ่งนี้ทำงานและเพื่อให้
     "K.TNR-STD" ปรากฏบนหน้าจอ

  3.เลื่อนดูเมนูเพื่อเลือกสีและผลผลิตเพื่อรีเซ็ต
  4.จอ LCD จะอ่าน "ยอมรับ" เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์

 ยังไม่มีข้อมูล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้